Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව අප ගැන හැදින්වීම

හැදින්වීම

දැක්ම

“2020 වර්ෂය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව සහ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි යහ පැවැත්ම සහ චිරස්ථායී සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වටා දූෂණයෙන් තොර සමුද්‍රීය පරිසරයක් ඇති කිරීම”.

මෙහෙවර

“වර්තමාන සහ අනාගත පරම්පරා සඳහා සමුද්‍රීය පරිසරය චිරස්ථායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඵලදායී ලෙස විධිනියමයන් බලාත්මක කිරීම, අදාළ අන්තර්ජාතික ප්‍රතිඥා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පරදුදරන්නන් සහ වෙනත් සම්පත් සමායෝජනය කොට මෙහෙවරෙහි යෙදවීම මගින් ශ්‍රී ලංකා පරිසරයෙහි සමුද්‍රීය දූෂණය වැළැක්වීම, පාලනය සහ කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා, නිපුණතා, සංවිධානීය ව්‍යුහය සහ යටිතල රාමුවක් ඇති ආයතනයක් බවට පත්වීම.”

අධිකාරියේ වගකීම සහ කාර්යභාරයන්සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ පනතෙහි ප්‍රතිපාදන සහ එම පනත අනුව සම්පාදනය කරන රෙගුලාසි ඵලදායක ලෙස සහ කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ නීතිය යටතේ අනාගතයේ එවන් නීතියක් යටතේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ නැවි ආශ්‍රිත කාර්යයන්ගෙන් සහ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රය සම්බන්ධ කාර්යයන්ගෙන් දූෂණය වීම වැළැක්වීම, අවමකිරීම, පාලනය කිරීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා වූ යෝජනා ක්‍රමයක් සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවේ යෙදවීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ එවන් නීතියක් යටතේ අනාගතයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ නැව් ආශ්‍රිත යම් කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්කින් උද්ගත වන දූෂණය වැළැක්වීමේ, අවම කිරීමේ, පාලනය කිරීමේ හෝ කළමනාකරණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු, නියෝජ්‍යායතන සහ රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන සමග සහයෝගයෙන් පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ එවන් නීතියක් යටතේ අනාගතයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය කළමනාකරණය කිරීම, සුරක්ෂිත කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීම.
යම් තෙල් වර්ග, හානිකර ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් යම් දූෂක ද්‍රව්‍යයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් සහ යෝග්‍ය ප්‍රතිග්‍රහන පහසුකම් සැලසීම.
ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ස්ථීර කිරීම, පිළිගැනීම, එකඟ වීම හෝ අනුමත කිරීම සිදුකර ඇති හෝ එසේ කරනු ලැබිය හැකි සමුද්‍ර දූෂණය සම්බන්ධ සියළු ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් සහ අදාළ ප්‍රොටෝකෝල පිළිගැනීම නිර්දේශ කිරීම.
ජාතික තෙල් දූෂණ අහඹු සැලැස්මක් සකස් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
ඛනිජතෙල් හෝ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු ස්වාභාවික සම්පත් ගවේෂණය කිරීමේ හෝ එහි යෙදී සිටින කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, සේවා උපකොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ වෙනත් තැනැත්තන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය අධීක්ෂණය කිරීම, විධිමත් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම.
සමුද්‍රීය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ විවිධ ප්‍රජා කණ්ඩායම් අතර දැනුවත් බව ඇති කිරීම.
ඉහතින් වූ කාර්යයන් සියල්ල හෝ යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ වෙනත් සියළු දේ සිදු කිරීම.
යම් නැව් ආශ්‍රිත කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්තකින් උද්ගතවන යම් දූෂණයකින් ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය හෝ සමුද්‍ර කලාප නීතිය යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හෝ අනාගතයේ දී එබදු නීතියක් යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාප හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය ඵලදායී ලෙස සුරක්ෂිත කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම.
යම් නැව් ආශ්‍රිත කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්තකින් උද්ගතවන යම් දූෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සහ විමසීම් සිදුතිරීම සහ නඩු පැවරීම.
දූෂණය වැළැක්වීමේ කාර්යය සඳහා, ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ සහ සමුද්‍ර කලාප නීතිය යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හෝ අනාගතයේ දී එබදු නීතියක් යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාප හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ පවත්වාගෙන යන මුහුදු තෙල් ප්‍රවාහන කටයුතු හා බංකරින් මෙහෙයුම් සියල්ල අභිප්‍රේක්ෂණය (oversee) කිරීම.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2020 මාර්තු 30 වෙනි සදුදා, 06:12 )  

පුවත් සහ සිදුවීම්

Blue Award APPLICATION CALLING FOR BLUE AWARDS – 2021 Blue award programme is desired to give recognition to hotels, Fishery harbors and beach park wh... වැඩිදුරටත්
07 more days for the World Ocean Day 07 more days for the World Ocean Day   The World Ocean Day will be held on June 8,   වැඩිදුරටත්
World Ocean Day - Logo Great Ocean,Our Future -2020මහසයුර අපේ ,මතු අනාගතේ-2020உயிர் வாழும் சமுத்திரம் எமது எதிர்காலம்-2020   වැඩිදුරටත්
National Workshop For Awareness Raising on Biofouling Management and National Task Force Meeting National Workshop For Awareness Raising on Biofouling Management and National Task Force Meeting .... 25th & 26th of February 2020 @ Sri La... වැඩිදුරටත්
Extends a very warm welcome to the new Chairman Dharshani Lahandapura Extends a very warm welcome to the new Chairman Dharshani Lahandapura   වැඩිදුරටත්
MEPA started year 2020 in an environmentally friendly manner MEPA started year 2020 in an environmentally friendly manner....   වැඩිදුරටත්
MEPA Cricket Tournament 2019 MEPA Cricket Tournament 2019, On 30th November @ Kirimatiyagara Playground Organize by: MEPA Welfare - Marine Environment Protection Authori... වැඩිදුරටත්
2nd runner-up for the best annual reports and accounts awards for public sector – 2017   Marine Environment Protection Authority is awarded the 2nd runner-up for the best annual reports and accounts awards for public sector – ... වැඩිදුරටත්

බලපත්‍ර හා සේවාවන්