Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව පැන විසඳුම්

නිතර අසන ප්‍රශ්න

MARPOL යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මුහුදු නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා පනවා ඇති අන්තර්ජාතික ප්‍රඥප්තියකි. මෙම අන්තර්ජාතික ගිවිසුම අන්තර්සමුද්‍රිය සංවිධානය විසින් 1973 දී පිළිගැනීමට පාත්‍ර වූවකි. පසුව තෙල් ප්‍රවාහන නෞකා හදිසි අනතුරු කීපයකට පාත්‍රවීම හේතු කෙ‍ාට ගෙන එය 1978 දි යාවත් කාලීන කරන ලදි.

හදිසි අනතුරක දි සිදුවන දූෂණය සහ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් කටයුතුවල දී සිදුවන දූෂණය ඇතුළුව මුහුදු නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම අරමුණු කර ගත් රෙගුලාසි මෙම ප්‍රඥප්තියෙහි ඇතුළත් වේ. අද වන විට MARPOL 73/78 ප්‍රඥප්තියෙහි තාක්ෂණික ඇමුණුම් 6ක් ඇත.

ඇමුණුම්
01. තෙල්වලින් සිදුවන දූෂණය වළක්වන රෙගුලාසි.
02. අධික ප්‍රමාණයෙන් හානිකර ද්‍රව හේතු කොට ගෙන ඇතිවන දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා රෙගුලාසි.
03. ඇසුරුම් කොට මුහුදු මගින් ගෙනයන හානිකර ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන දුෂණය වැළැක්වීම.
04. නැව්වලින් බැහැර කරන මල අපවහනයන් නිසා සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම.
05. නැව්වලින් බැහැර කරන කසළ නිසා සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම.
06. නැව්වලින් සිදුවන වායු දූෂණය වැළැක්වීම.

සහභාගී වන සෑම රටක් ම MARPOL රෙගුලාසි තම ජාතික නීති පද්ධතියෙහි කොටස් ලෙස පිළිගනී. යෝග්‍ය වන්නේ නම්, MARPOL රෙගුලාසි කඩකරන්නන් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා ගැනීමට නීති බලගන්වන නියෝජිත ආයතනයක් එම සියළු රටවල ඇත.

MARPOL ප්‍රඥප්තියට අත්සන් ‍තැබූ සියළු රටවල MARPOL රෙගුලාසි බලගන්වනු ලැබේ.

නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වළක්වන අන්තර්ජාතික ප්‍රඥප්තියට 73/78 (MARPOL 73/78) අදාළ කොටසක් වශයෙන්, බඩු පැටවීම, බඩු බෑම සහ නැව් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අදියෙහි දී නැව්වලින් ජනනය වන කසළ ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රතිග්‍රහනය කිරීමේ සේවය, කසළ ප්‍රතිග්‍රහන සේවය හැටියට හැඳින්වේ.

අසාමාන්‍ය ප්‍රමාදයක් සිදුනොවන පරිදි, නැව්වල අවශ්‍යතා සපුරාලන අයුරින් වරායවල ප්‍රතිග්‍රහන පහසුකම් සැපයීම සහතික කිරිම සාමාජික රටවල් මගින් ඉටු විය යුතු ය. මෙම පහසුකම් අදාළ වරායේ විශාලත්වයට සහ එම වරායට පැමිණෙන යාත්‍රා වර්ගවලට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ යුතු ය.

කිසියම් නැවකින් (මසුන් මරන බෝට්ටු සහ 12දෙනෙකුට වැඩි මගීන් සංඛ්‍යාවක් ගෙනයාම තහනම් කරන ලද යාත්‍රා හැර) ජනනය වූ අපද්‍රව්‍ය අවසන් වරට බැහැර කළ වරාය සහ දිනය ද, දැනට නැවෙහි බැහැර කිරිමට ඇති අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ද, එම නැව සේන්දු වන ප්‍රජා වරායට එම නැවේ කපිතාන්වරයා විසින් දැන්විය යුතු ය.

නැව්වල තිබෙන ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් බව ඔප්පු කළ නොහැකි වන කල, වෙනයම් හේතු නිසා මෙම වගකීමෙන් නිදහස් කර නැත්නම්, සියළු නැව් ප්‍රජා වරායකින් බැහැර කිරිමට පෙර නැව්වල ජනනය වූ අපද්‍රව්‍ය එම වරායේ දී බැහැර කිරීමට බාර දිය යුතු ය. මෙම වගකීමෙන් නිදහස් කිරිමට පිළිගත හැකි හේතු ඉදිරිපත් නොකළ හොත්, අපද්‍රව්‍ය බාර නොදී වරායෙන් බැහැර වීමට නැව්වලට ඉඩදෙනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2020 මාර්තු 30 වෙනි සදුදා, 06:18 )  

පුවත් සහ සිදුවීම්

Blue Award APPLICATION CALLING FOR BLUE AWARDS – 2021 Blue award programme is desired to give recognition to hotels, Fishery harbors and beach park wh... වැඩිදුරටත්
07 more days for the World Ocean Day 07 more days for the World Ocean Day   The World Ocean Day will be held on June 8,   වැඩිදුරටත්
World Ocean Day - Logo Great Ocean,Our Future -2020මහසයුර අපේ ,මතු අනාගතේ-2020உயிர் வாழும் சமுத்திரம் எமது எதிர்காலம்-2020   වැඩිදුරටත්
National Workshop For Awareness Raising on Biofouling Management and National Task Force Meeting National Workshop For Awareness Raising on Biofouling Management and National Task Force Meeting .... 25th & 26th of February 2020 @ Sri La... වැඩිදුරටත්
Extends a very warm welcome to the new Chairman Dharshani Lahandapura Extends a very warm welcome to the new Chairman Dharshani Lahandapura   වැඩිදුරටත්
MEPA started year 2020 in an environmentally friendly manner MEPA started year 2020 in an environmentally friendly manner....   වැඩිදුරටත්
MEPA Cricket Tournament 2019 MEPA Cricket Tournament 2019, On 30th November @ Kirimatiyagara Playground Organize by: MEPA Welfare - Marine Environment Protection Authori... වැඩිදුරටත්
2nd runner-up for the best annual reports and accounts awards for public sector – 2017   Marine Environment Protection Authority is awarded the 2nd runner-up for the best annual reports and accounts awards for public sector – ... වැඩිදුරටත්

බලපත්‍ර හා සේවාවන්